Veilingzaal Melase

Online openbare veilingen

Onderhandse verkoop Transport

Onderhandse verkoop Diversen
Taal:           

Disclaimer
Deze Disclaimer is van toepassing op al diegene die de Webpagina http://www.melase.be van Veilinghuis Melase BVBA (hierna gezamenlijk genoemd "Melase"), raadplegen. Iedereen die zich toegang verschaft (hierna genoemd "Cliënt") tot de Webpagina van Melase wordt geacht te hebben ingestemd met onderliggende voorwaarden. Deze Webpagina wordt beheerd door Melase vanuit België. Melase garandeert niet dat de aangeboden informatie op of via de Webpagina van Melase geschikt of beschikbaar is voor het gebruik in andere landen dan België. Indien Cliënt de Webpagina van Melase gebruikt vanuit een ander land dan België, is Cliënt verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving. Indien dat land Cliënt het gebruik van de Webpagina van Melase niet toelaat, dient Cliënt zich te onthouden van elke (verdere) toegang tot de Webpagina van Melase. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze Disclaimer en de Algemene Voorwaarden Registratie en Bieding, zoals raadpleegbaar op de Webpagina van Melase, prevaleren laatstgenoemde.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft de verschafte informatie op de verschillende Webpagina's van Melase een loutere informatieve waarde. De verschafte informatie, gegevens, publicaties op de Webpagina van Melase of via hyperlinks naar webpagina's van derden, worden verspreid zonder enige verbintenis voor wat betreft hun volledigheid, juistheid, geschiktheid of accuraatheid.

Alle gegevens, informatie die, op welke wijze dan ook, verspreid wordt via de Webpagina van Melase aan Cliënten zijn en blijven eigendom van Melase en/of haar opdrachtgevers en/of derden en mogen op geen enkele wijze gepubliceerd, verspreid, gebruikt, verwerkt, gewijzigd, gereproduceerd worden, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Melase. Alle op de Webpagina van Melase gebruikte merken, al dan niet geregistreerd, benamingen en logo's zijn de exclusieve eigendom van Melase of van andere vennootschappen, opdrachtgevers en mogen op geen enkele wijze gebruikt of gereproduceerd worden.

Het gebruik van hyperlinks naar webpagina's van derden betekent niet dat Melase de producten en/of vennootschappen aanbeveelt. Het staat de Cliënt vrij om de hyperlink al dan niet te gebruiken en de raadpleging van deze vennootschappen en/of producten gebeurd volledig op risico van Cliënt. Melase aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, juistheid, gebruik of beschikbaarheid van dergelijke webpagina's en verschaft geen garanties wat betreft de veiligheid van deze webpagina's. Melase zal niet optreden als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen Cliënten en deze derden. De hyperlinks worden enkel voor het gemak van de Cliënt verschaft en Melase heeft noch de inlichtingen, noch de gebruikte software op deze webpagina's geverifieerd.

Alle persoonsgegevens welke via de Webpagina van Melase worden verzameld kunnen door Melase en hun respectievelijke dochter-, zusterondernemingen worden verwerkt voor onder meer contactopname, te informeren, reclame en/of marketingdoeleinden en/of andere diensten en kan overal ter wereld, binnen of buiten de Europese Unie worden opgeslagen of verwerkt. Cliënten stemmen ermee in dat de persoonsgegevens kunnen medegedeeld worden aan de verbonden vennootschappen. De verkregen gegevens worden niet overgemaakt aan derden. Melase wenst op te merken dat Cliënten zich kunnen verzetten tegen het gebruik van hun persoonsgegevens, in overeenstemming met de voorwaarden zoals bepaald op de plaatsen van de Webpagina van Melase waar desbetreffende gegevens worden ingezameld, met betrekking tot marketing. Cliënt is gerechtigd tot inzage in haar persoonlijke gegevens en Cliënt kan Melase vragen om haar persoonlijke gegevens, indien noodzakelijk, te verbeteren. Men kan hiervoor contact opnemen met Melase door een e-mail te verzenden naar info@melase.be of per gewone post naar Veilinghuis Melase BVBA, Hoebenschot 7A, B 2460 Lichtaart, België.

Melase aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, occasionele, immateriële en/of enige andere schade die uit het gebruik van de Webpagina van Melase of enige andere gekoppelde website kan voortvloeien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) winstderving, (ii) verlies van programma's, data of andere gegevens op systemen voor informatieverwerking of dergelijke, (iii) defecten, virussen of andere onvolkomenheden aan apparatuur en/of andere software in verband met toegang tot de Webpagina van Melase, (iv) de aangeboden informatie en gegevens, (v) de werking van of niet beschikbaar zijn van de Webpagina van Melase, (vi) misbruik van de Webpagina van Melase, (vii) het downloaden en/of beschikbaar stellen van software via de Webpagina van Melase, (viii) aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Webpagina van Melase, (ix) het onderscheppen, oneigenlijk gebruik van informatie en/of gegevens welke wordt verzonden aan of afkomstig is van Melase. De beveiliging van berichten, e-mails welke verzonden worden aan of van Melase worden niet gegarandeerd en Cliënt aanvaardt, wanneer hij e-mails verstuurd naar of ontvangt van Melase, het risico dat derden deze berichten kunnen onderscheppen, wijzigen en/of misbruiken.

Melase behoudt zich het recht voor om de op of via de Webpagina van Melase verstrekte informatie, inclusief onderhavige Disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgave of aankondiging.

Onderhavige disclaimer is enkel van toepassing op de Webpagina van Melase en niet op de webpagina's van derden waarop toegang verleend wordt via hyperlinks.

Alle informatie verstrekt via de Webpagina van Melase wordt beheerst door de regels van het Belgische recht. In geval van enig geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

 
Veilingzaal Melase :


Volgende veiling op 5 januari 2018 in onze nieuwe veilingzaal te Lichtaart, Hoebenschot 7 - info en catalogus op www.veilingzaalmelase.be

Wagens zonder boorddocumenten


Indien er geen boorddocumenten aanwezig zijn bij een wagen in onderhandse verkoop, zijn er wel attesten van verlies afgeleverd door de Politie waarmee u nieuwe documenten kunt aanvragen. Uitgezonderd voertuigen uit de rubriek "OUTLET" Opgelet! Dit geldt enkel voor voertuigen die op ons kantooradres staan en niet voor voertuigen die zich op een andere locatie bevinden!

Voertuigen outletcategorie


Deze categorie bevat voertuigen van een aanzienlijke leeftijd met heel wat km op de teller of redelijk wat schade. Voor de voertuigen van deze categorie worden géén attesten van verlies afgeleverd. Vermelding van de mechanische-, interieur en carrosseriestaat is hier enkel informatief en dient door de koper zelf geïnspecteerd te worden!

Wijziging BTW buitenland

Elke koper (ook btw-plichtigen uit EU-landen) dient na toewijzing het bedrag INCLUSIEF btw te betalen vooraleer het materiaal afgehaald kan worden. Het btw-bedrag zal worden teruggestort na voldoende bewijs dat de btw in het buitenland werd betaald, ofwel nadat een kopie van het inschrijvingsbewijs in het buitenland aan ons werd overgemaakt.

Nieuwe items

Hot items


Advertenties